ANUBIAS – NANA ON DRIFTWOOD
Anubias nana

$14.99$19.99

ANUBIAS – NANA ON MOSS COVERED DRIFTWOOD
Anubia nana & Christmas moss

$29.99

ANUBIAS
& JAVA FERN – ON DRIFTWOOD Anubias barteria & Microsorum pteropus

$29.99

ANUBIAS – BARTERI
Anubias barteri

$12.99$24.99

ANUBIAS – COFFEEFOLIA
Anubias barteri coffeefolia

$8.99$19.99

ANUBIAS – NANA ON MOSS TOWER
Anubias nana

$29.99

ANUBIAS – NANA
Anubia nana

$9.99$29.99

ANUBIAS – NANA
& CHRISTMAS MOSS FORESTA MAT Anubias nana

$39.99

ANUBIAS – MINIMA
Anubias minima

$11.99$24.99

ANUBIAS – MINIMA
& CHRISTMAS MOSS FORESTA MAT Anubias minima

$39.99

ANUBIAS – LANCEOLATA
Anubias lanceolata

$39.99

ANUBIAS – CHILI JALAPENO
Anubias ‘Chili Jalapeno’

$49.99

ANUBIAS – NANA PETITE
Anubias nana ‘petite’

$12.99

ANUBIAS – NANA PINTO
Anubias nana ‘pinto’

$34.99

ANUBIAS – BONSAI TREE
Anubias nana petite & nana golden

$79.99$99.99

ANUBIAS – CONGENSIS
Anubias congensis

$8.99$39.99

ANUBIAS – NANA ON LAVA ROCK
Anubias nana

$15.99$39.99

ANUBIAS – NANA GOLDEN
Anubia nana ‘golden’

$9.99

ANUBIAS – NANA BONSAI
Anubias nana ‘bonsai’

$15.99